Placeholder image

Ufuk BULUT

ufukbulut34@gmail.com

Yazarın Tüm Yazıları

GİTTİM GÖRDÜM VE YAZDIM..

Güneydoğu'da 3.500 yabancı ajan var

Or­ta­do­ğu ve Af­ri­ka baş­ta ol­mak üze­re tüm dün­ya­da sa­vaş­la­rın ar­tık tank, uçak ve bom­ba­lar ye­ri­ne is­tih­ba­rat oyun­la­rıy­la ya­pıl­dı­ğı bir dö­nem­de Tür­ki­ye­'de bin­ler­ce aja­nın ci­rit at­tı­ğı gerçeğini görmeliyiz.

Ge­nel­kur­may, MİT ve Em­ni­ye­t’­in ha­zır­la­dı­ğı "Ya­ban­cı Ajan­la­r” ra­po­run­da 3 bin ol­du­ğu be­lir­ti­len ya­ban­cı ajan sa­yı­sı is­tih­ba­rat kay­nak­la­rı­na gö­re 2015’te 3 bin 500’ü aş­tı. Özel­lik­le PKK’­ya kar­şı ope­ras­yon­la­rın sür­dü­ğü Gü­ney­do­ğu­’da yo­ğun­la­şan ajan­la­rın gel­di­ği 40 ül­ke ara­sın­da İn­gil­te­re, ABD,  Al­man­ya, Fran­sa, Su­ri­ye, İran ve Rusya da yer alı­yor. Ajan­la­rın dip­lo­mat, işa­da­mı, ga­ze­te­ci, si­vil top­lum ku­ru­lu­şu (STK) tem­sil­ci­si, ya­zar, tu­rist, araş­tır­ma­cı ve ar­ke­olog gi­bi fark­lı kim­lik­ler­le böl­ge­de do­laş­tı­ğı kay­de­di­li­yor.

Ya­ban­cı ajan­la­rın, Kan­di­l’­de si­lah­lı eği­tim, hen­dek sa­va­şı, med­ya des­te­ği,  aka­de­mis­yen­ler bil­di­ri­si gi­bi her tür­lü al­gı yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da PKK’­ya des­tek ver­di­ği or­ta­ada. 26 Ara­lı­k’­ta Di­yar­ba­kı­r’­ın Sur il­çe­sin­de ope­ras­yon­lar sü­rer­ken ka­ra çar­şaf giy­miş bir İn­gi­liz ka­dın ya­ka­lan­mış­tı.

Peki tüm bunlar yaşanırken Kürt önderleri,STK yöneticileri ve Akademisyenler niçin bu konuda bildiri hazırlamıyorlar ve kamuoyu yaratmıyorlar.

ya kafaları kumda yaşıyor olmalılar  Yada Tayip düşmanlığı gözlerini kör etmiş olmalılar.Güneydogu esnafı hiçbirinin umrunda degil belliki çünkü hepsi kan aglıyor ve binlerce küçük esnaf kepenki kapatmış ne olacak diye öylece bekliyorlar.

Birde büyük şehirde yaşayan vatan millet sakarya edebiyatı yapanlar var.Bu kişile oturdukları yerden sadece ahkam keserlerken göremedikleri bir konıuı hatırlatmak istiyorum.Doğuya kaçkere gittin? Irkcı söylemleri bırakıp orada yaşayan insanları anlamaya çalışın.

Birisinin başına taş düşse devlatten bilen aydın geçinen insanlar aydınlık sizin için nedir spruyorum? Güneydoğuda açlık var safalet var.Hadi güneydoğuda hlkla bir hafta yaşayın Zaman edbiyat zamanı degil hadi buyrunuz güneydoğuya.